De ALV 2024 Agenda Punten

 1. Opening en Welkom
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2023
 4. Verslag secretaris en Verslag inschrijfbureau / webmaster / materiaal
 5. Financieel verslag van de Penningmeester
 6. Verslag kascommissie, tevens benoeming leden der commissie
 7. Begroting 2023-2024 met vaststellen contributie.
 8. Verkiezing bestuur
 9. Privacy Verklaring en Hoe om te gaan met de persoonsgegevens binnen de Vereniging
 10. Continuïteit Commissie, benoeming leden der commissie en Huishoudelijk Reglement
 11. Competitie Reglement
 12. Weekenden 2024
 13. Rondvraag
 14. Sluiting