Privacy Policy Vereniging Caravan & Camper Bridgers

(Aangenomen op 14-01-2023 door de ALV 2023)

De Vereniging Caravan & Camper Bridgers respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u op heldere en transparante wijze te informeren over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • De inzage en verwerking van de administratie van de Vereniging Caravan & Camper Bridgers beperken tot: het bestuur, de wedstrijdleiding, de organisatoren van onze weekenden, en zij die middels een verwerkingsovereenkomst hiertoe geautoriseerd zijn.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging Caravan & Camper Bridgers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Uw relatie met ons

Indien u lid wordt van de Vereniging Caravan & Camper Bridgers, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan, die we invoeren in onze ledenadministratie:

  • Naam Adres Woonplaats (NAW)-gegevens,
  • Contactgegevens (email, telefoon, mobiel),
  • Geboortedatum en sekse.
  • Uw NBB-Lidnummer indien U lid bent van de NBB

Uw relatie met Bridge Systems

Wij hebben een service contract met Bridge Systems omdat we gebruik maken van het Bridge-It programma en de Bridgemate uitslagen app.
Indien u lid van ons bent en bij ons deelneemt aan een bridgedrive waarbij we het Bridge-It programma gebruiken, dan verkrijgt Bridge Systems via deze weg uw naam (en eventueel contactgegevens). Dan is met name de privacy verklaring van Bridge Systems van toepassing. Deze is te vinden op https://www.bridgemate.nl/legal-information/privacy/

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen om ons doel (onze bridge weekenden te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

  • onze bridge drives op vrijdagavond, zaterdagavond en op zondag morgen, en overige activiteiten van ons (zoals de ALV) en het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;
  • de Bridgemate uitslagenapp (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag);
  • onze Clubwebsite, www.caravanbridgers.nl. Hiertoe hebben we een verwerkingsovereenkomst met de website host.
  • toezending van nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie;
  • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
  • afspraken uit overeenkomsten met ons, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
   – de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn);
   – de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het Bridge-It programma wordt georganiseerd en uitgerekend.
  • onze financiële administratie (contributies etc.);

Verwerking van Uw gegevens

Het Bridge-It programma, de Bridgemate uitslagenapp, onze club PC en onze website www.caravanbridgers.nl zijn belangrijke digitale instrumenten waarmee uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden, en beperkt tot voor zover als zij daartoe gerechtigd zijn.

Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze vereniging onze evenementen (zoals de ALV en de weekenden) te organiseren. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens de Vereniging Caravan & Camper Bridgers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze organisatoren, wedstrijdleiders en bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Bovendien hebben wij over informatiebeveiliging afspraken gemaakt met de Bridge Systems en onze website host.

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.
Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris.